Midgaard

Ancalador

sssssseeeeneeseeeeeeeeesseswssesee

Animaland

sswwwsssssesseeese

Arachnos

2s5e3ses11es2eneu

Arashajj

seu;say yes;n;open east;e;open south;s;dwuu;say yes;nav memorial

Arn + Raven

2s4w3n2enwne2n2w2nu3nwn2u4nwnene2nuw3nu2enunwn2w6n2uw2ned4nd7ne5nwnw4n3w5n2e2nw3ne3n

Barbarian Fortress

sssssseeesdsssswssssswwswsswsswwsssssseswwsssssswswsswswseesesseen

Briar Patch

2s5w3nenene2n2w2nu3nwn2u4nwnene2nuw3nuenenunwnn

Cathedral

sseeeennnwwnwnennwwnnunnnwnuunnnnwnenennuwnennueenunwnwwnnnnnnuuwnnednnnndnnnnnnnennnnnwnwnne

Chess

6s3esd4sw5s2wsw2sw2s2w6ses2w6swsw2swsws2w2n3w

Dragon Tower

sssssseeesdsssswssssswwswsswsswwsssssseswwsssssswswsswswseesesseeeessswwswwwwnnwn

Mines of Kyell

sssssseeeenennnnnnwwnwwwnennwwnnunnnwnuunnnnwnenennuwnnnueenunwnwwnnnnnnuuwnnen

Druid + Raven

2s4w3n2enwne2n2w2nu3nwn2u4nwnene2nuw3nu2enunwn2w6n2uw2ned4nd7ne5nwnw4n3w5n2e2nw3ne3n3w3n3w3n2w3nw2n4w

Dwarven Village

sswwwwwwwsssww

Elemental Canyon

sssssseeesdsssuund

Feerrott

2s3wse;give 100 coins curator;e2nune;nav portal

Gnomes

2s5e2n2es2essseeeeenneesees

Goblin Fortress

5s2w6s2w

Grail

2s4w3n2enwne2n2w2nu3nwn2u4nwnene2nuw3nu2enunwn2w6n2uw2ned4nd7ne5nwnw4n3w5n2e2nw3ne3n3w3n3w3n2w3nw2n4w3nw4ne2n2e

Great Eastern Desert

6s3esd2s2e3s2e6s8e

Green Dragon

sssssseeeeneeseeeeeeeeeeeseesseseeenwn

Grumpy Red Dragon

4sdwd2wd2nw;open west;2w2ne;open east;2ese

Hall of Clans

sun

Haon Dor

2s5e3ses3e

Harpies

sswwwssssseennnwuuuusu

Haunted House

sswwwwnnneenwnennwwnnunnnwnuunnnnwnenennuwnnnueenunwnwwnnnnnn

Highbie Lake

seu;say yes;n;open east;e;open south;s;dwseees

Highlands

2s4w3n2enwne2n2w2nu3nwn2u4nwnene2nuw3nu2enunwn2w6n2uw2ned4nd7ne5nwnw4n3w5n2e2nw3ne3n3w3n3w3n2w3nw2n6ws2ws3ws3wn2wd

High Tower

sssssseeesdsssswssssswwswsswsswwsssssseswwsssssswswsswswseesesseeeessswwswwww

Hobgoblin Mines

sseeeeenneeseeseeeeeene

Holy Grove

2s5e3n2wne

Kobolds

sswwwwwwwss

Miden'Nir

5s2w2s

Midgaard Museum

2s3wse;give 100 coins curator;e

Mines of Ky'ell

2s5w3nenene2n2w2nu3nwn2u4nwnene2nuw3nuenenunwn2w6n2uw2nesswwwwwnnnenenennwwnnunnnwnuunnnnwnenennuwnnnuenenunwnwwnnnnnnuuwnne

Newbie Cave

sseeeeeeesseesseeeeesssss

Newbie Gardens

sseeen;say yes

Newbie Lake

2s6e

Old Marsh

sssssseeeeneeseeeeeeeeeeeseessesss

Princess Wagon

sswwwwwnnenenennwwn

Sanc potions

2s7w3s2wd4s4w2n

Shire

ssssswwwsssddswnu

SNOWGLOBE

seu;say yes;n;open east;e;open south;s;dwssws;give 1000000 coin trader;get snowglobe;nav snow

Sanc potions

2s7w3s2wd4s4w2n

Shire

ssssswwwsssddswnu

SNOWGLOBE

seu;say yes;n;open east;e;open south;s;dwssws;give 1000000 coin trader;get snowglobe;nav snow

Wonderland

sssssseeeenennnnnnwwnwwwnennwwnnunnnwnuunnnnwnenennuwnnnueenunwnwwnnnnnnuuwnnednnnndnnnnnnee

Wyvern Tower

sswwwwwnnenenennwwnnunnnwnuunnnnwnenennuwnnnueenunwnwwnnnnnnuuwnnednnnndnnnnnnnnennnnnnwnwnnnnwwwnnnnneennwnnnennnenenneeeenneeeeneeeeeeee